งบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2558

 

ฝายน้ำงาว(บ้านปันใต้)

อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋วม

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน

ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ

ฝายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งน้ำ

 

xanga analyzer

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด

  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • พอใจน้อย
  • ควรปรับปรุง

 

Google

Search Google.co.th
Search Codetukyang.com 
 
ข่าว
 
ลงวันที่
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ณ โรงแรมบุษน้ำทอง วันที่ 30 กันยายน 2559
3 ต.ค.59
     
การแข่งขันกีฬาภายใน กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ปี 2559 ณ วันที่ 3 กันยายน 2559
5 ก.ย.59
     
งานเกษียณอายุราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ประจำปี 2559 ณ วันที่ 3 กันยายน 2559
 
5 ก.ย.59
     
การประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางครั้งที่ 3/2559
วันที่ 2 กันยายน 2559
 
5 ก.ย.59
   
     
   
ลงวันที่
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ปี 2558
30 พ.ย.58
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง
30 พ.ย.58
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 และอาคารประกอบ จ.ลำปาง
30 พ.ย.58
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง
30 พ.ย.58
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก จ.ลำปาง
30 พ.ย.58
โครงการประตูระบายน้ำแม่ห่างและร่องลึก จ.เชียงราย
30 พ.ย.58
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู จ.เชียงราย
30 พ.ย.58
     
 
ลงวันที่
งานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2559
18 ม.ค.59
งานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2558
3 ก.ย.58
งานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2557
7 เม ย.58
 
รายชื่อโครงการชลประทานขนาดกลาง
แผนการขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2560
ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ป่า
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต
 
การลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คำสั่งกรมชลประทาน
คำสั่ง สพก.
หนังสือเวียน
 
องคมนตรีทำพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน (พรด.) จ.ลำปาง
เทปสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทาน รายการเดินหน้าประเทศไทย

วันที่ 3 สิงหาคม 2557

วันที่ 2 สิงหาคม 2557

วันที่ 17 มิถุนายน 2557